Right menu

Advertising


Rybie Oko/Bazaar/Statute 

Statute of RO auctions

Serwis aukcyjny on-line BAZAR prowadzony przez Krokus Sp. z o.o. w Łodzi jest jest systemem MODEROWANYM.

 • Wszyscy chcący dokonać transakcji za pośrednictwem BAZARU muszą występować pod swoim imieniem i nazwiskiem.
 • Nie jest dopuszczalne stosowanie pseudonimów.
 • Firmy korzystające z usług BAZARU winny występować pod swoją nazwą.
 • Towary winny być wystawiane na licytację we właściwie wybranych kategoriach.

Mamy nadzieję, że ta forma prezentacji uczestników transakcji za pośrednictwem BAZARU zapewni uczciwą i rzetelną realizację zawartych transakcji.

Każda aukcja nie spełniająca postanowień tego Regulaminu jest usuwana przez Moderatora bez ostrzeżenia!

W niniejszym Regulaminie używane będą następujące terminy których definicje podajemy poniżej:

 1. BAZAR - serwis aukcyjny on-line prowadzony przez KROKUS Sp. z o.o. spółkę zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r 82 , wpisaną do KRS pod numerem 0000032641. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o BAZARZE, należy przez to rozumieć również KROKUS Sp. z o.o.
 2. TOWAR - rzecz, usługa lub prawo związane z wędkarstwem które może być przedmiotem Aukcji w BAZARZE, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. ZBYWCA - osoba sprzedająca towary lub usługi w jakimkolwiek rodzaju Aukcji BAZARU.
 4. NABYWCA - osoba kupująca towary lub usługi w jakimkolwiek rodzaju Aukcji BAZARU.
 5. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez BAZAR, w szczególności może uczestniczyć w aukcjach zarówno jako Nabywca jak i Zbywca.
 6. AUKCJA - procedura ustalenia ceny na produkt prowadząca do sprzedaży lub kupna. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy lub zbywcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. MODERATOR - przedstawiciel BAZARU mający za zadanie dbać o jego sprawne funkcjonowanie.

Postanowienia Regulaminu

Każda Aukcja będzie uważana za przeprowadzaną na terenie Polski. Miejscem wykonywania usług na podstawie niniejszego Regulaminu uznaje się miejsce siedziby BAZARU Łódź. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie. Aukcje przeprowadzane są w złotych, również wszystkie należności są wypłacane w złotych. Wszystkie ceny w BAZARZE są cenami brutto, zawierającymi VAT. Przedmiotem Aukcji w BAZARZE mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
Aukcja ma charakter otwarty a podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej RYBIE OKO przy przedmiocie, którego dotyczą.

TYPY TRANSAKCJI

 • Aukcje z rękojmią i gwarancją BAZARU:

są to aukcje typu on-line przeprowadzane przez BAZAR, gdzie nabywany jest towar lub usługi z gwarancją BAZARU. W tego typu aukcji towar lub usługa może pochodzić od dowolnego Zbywcy. Nabywca może, ale nie musi, być powiadamiany od jakiego Zbywcy pochodzi towar. Z punktu widzenia praw konsumenckich przyjmuję się że Zbywcą towaru jest BAZAR. Usługa ta jest płatna zgodnie z Cennikiem usług BAZARU. Cena usługi może zostać również określona w bezpośredniej umowie między zainteresowanym Zbywcą i BAZAREM. BAZAR ponosi pełną odpowiedzialność za sprzedawany towar. Udziela na niego rękojmi i dokonuje cesji gwarancji posiadanej przez Zbywcę. BAZAR wystawi również odpowiednie dokumenty potwierdzające zabezpieczenie tych praw. Opłaty za towar wynikające z transakcji tego typu wnoszone są na konto BAZARU i po ich uregulowaniu BAZAR przekazuje je Zbywcy towaru. Tym samym BAZAR przejumuje ryzyko bezpieczeństwa takiej transakcji.

 • Aukcje bez gwarancji BAZARU:

są to aukcje typu on-line, gdzie BAZAR udostępnia swoje strony dla umożliwienia przeprowadzenia transakcji Użytkownikowi usług BAZARU, chcącemu sprzedać, lub kupić, towary lub usługi innym Użytkownikom. Aukcje tego typu są bezpłatne, a transakcje są przeprowadzane na ryzyko Użytkowników.

UŻYTKOWNICY

 • Użytkownikiem BAZARU może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (t.j. osoby, które mają ukończone 18 lat).
 • Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez BAZAR. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 • Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane Użytkownikom Aukcji tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji.
 • Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług BAZARU lub które otrzymał od BAZARU lub innego Użytkownika i wykorzystywać ich do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w ramach usług BAZARU.
 • Bez zgody BAZARU niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom BAZARU.
 • Zgłoszenie oferty kupna i każde kolejne postąpienie przez konto Użytkownika BAZARU jest prawnie wiążące i nie może być wycofane. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 • Użytkownikom dostępna jest funkcja o nazwie Komentarze. Dzięki tej funkcji Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii dotyczącej obsługi jaką otrzymali ze strony innych Użytkowników. Opinie te muszą być dokładne i uczciwe i nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa lub dóbr osobistych. Wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za jej treść. Opinie wystawiane są po zakończeniu aukcji. Wystawienie opinii po zakończonej aukcji jest obowiązkowe. System Komentarzy ma swoje odzwierciedlenie w graficznej formie kolorowych znaków.
 • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez BAZAR, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, BAZAR niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji BAZAR podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 • BAZAR zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, takich jak np. zastrzeżenie sprzedaży poza aukcją, spamming, reklama konkurencyjnych serwisów aukcyjnych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 • BAZAR zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla BAZARU.

ZASADY LICYTACJI

 • Zamknięcie aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była Aukcja, poprzez zamknięcie transakcji opcją Kup teraz, lub poprzez jej Wycofanie, na podstawie decyzji użytkownika inicjującego daną Aukcję. Zamknięcie, Wycofanie lub Zawieszenie może nastąpić również na podstawie decyzji MODERATORA.
 • Ofertą, która zwycięży w Aukcji, jest oferta o najwyższej wartości przekraczającej Cenę minimalną oraz spełniająca wszystkie inne warunki danej Aukcji. W przypadku równych ofert wygrywa oferta wcześniejsza.
 • Oferty złożone w czasie Aukcji są ważne aż do momentu zamknięcia aukcji lub wycofania jej przez Zbywcę.
 • Umowa Kupna-Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zakończenia Aukcji.
 • Zbywca i Nabywca powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zakończenia aukcji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony kontrahenta w powyższym terminie, można od umowy kupna-sprzedaży odstąpić.
  Ceny towarów i usług są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT (w przypadkach, gdzie jest on obowiązujący).

INNE USTALENIA

 • Obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych wynikający z Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o ile obowiązek ten dotyczy określonej transakcji, obciąża Nabywcę towaru lub usługi, chyba że strony ustalą inaczej.
 • BAZAR wystawia faktury VAT na żądanie Nabywcy tylko w przypadku gdy Zbywcą towaru jest BAZAR oraz za korzystanie z pozostałych usług serwisu.
 • Usługi świadczone przez BAZAR są odpłatne. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w BAZARZE zawiera Cennik.
 • BAZAR nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników ani za oferowane przez nich towary i usługi w ramach Aukcji bez gwarancji.
 • BAZAR nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach Aukcji bez gwarancji, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Zbywców do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna o ile jasno nie wynika to z typu prowadzonej aukcji.
 • BAZAR, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek Aukcją bez gwarancji, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia i żądania odnoszące się do opisu towarów, ofert cenowych, sfinalizowanych i niesfinalizowanych transakcji, towarów i usług oferowanych lub sprzedanych w ramach Aukcji bez gwarancji.
 • BAZAR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, lub niemożność realizacji aukcji, wynikające z przyczyn technicznych.
 • BAZAR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie aukcji lub zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. W takim przypadku konto Użytkownika zostaje ponownie uruchomione.
 • Towary lub usługi oferowane w ramach Aukcji bez gwarnacji BAZARU wystawiane są na sprzedaż przez Użytkowników. BAZAR nie jest stroną w tych aukcjach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia aukcji.
 • BAZAR nie sprawdza wszystkich towarów ani usług oferowanych w ramach Aukcji, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej Aukcji naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa.
 • Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy Nabywcą i Zbywcą w odniesieniu do przedmiotu danej Aukcji określa, na piśmie lub w inny sposób, strona sprzedająca. Obowiązkiem Zbywcy, a nie BAZARU, jest powiadomienie o tych warunkach Użytkowników składających oferty kupna.
 • Zgłaszając towary lub usługi do Aukcji Zbywca potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług każdemu, kto nabędzie je w ramach danej Aukcji.
 • W ramach aukcji BAZARU nie wolno oferować sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo lub uprawnienia osób trzecich. Zakazane jest oferowanie towarów i usług które będą naruszały normy etyczne obowiązujące na portalu RYBIE OKO. Decyzję w tej sprawie podejmuje MODERATOR. W przypadku naruszenia tego zakazu BAZAR usuwa towar z aukcji. Decyzja BAZARU jest w takim przypadku ostateczna.
 • Towary lub usługi, które mają być objęte usługami BAZARU, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 • Opis towaru może odnosić się jedynie do przedmiotu danej Aukcji. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama lub sposób promocji towarów i usług Zbywcy oferowanych poza BAZAREM.
 • Zbywca jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani dostarczone przez niego opisy, ani też inne czynności bądź informacje, związane z Aukcją:
 1. nie stanowiły potencjalnego naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej,
 2. nie naruszały obowiązującego prawa,
 3. nie zawierały treści wulgarnych, obelżywych, obscenicznych, pornograficznych, nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd,
 • Opis aukcji nie może zawierać propozycji sprzedaży towaru poza aukcją BAZARU (w żadnej formie). Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami BAZARU należą do KROKUS Sp. z o.o.. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług KROKUS SP. z o.o. do celów innych niż te ściśle związane z przeprowadzaniem Aukcji w sposób określony niniejszym Regulaminem.

BAZAR zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BAZAR na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby KROKUS Sp. z o.o.

Comments

Standard view   
RSS 2.0 E-mail to administrator Printerfriendly version Bugs
Reklamy Krokus: Pozycjonowanie

Rybie Oko is dedicated to everyone. Everyone can volunteer and help with building, moderating and administration. Anyone who will be interested in creating his own vision of this forum can pick a part to go with. It can be as well existing section (ex. Humor, Waters, Links, etc.) or new one. If you are interested in creating RO fill this E-mail form and tell us what you would like to do. Existing Administrators and Moderators will decide if you deserve to do this.

Bazaar is moderated by: