Right menu

Reklama


Rybie Oko/Bazar/Zasady 

Zasady aukcji wędkarskich Rybiego Oka

Serwis aukcyjny on-line BAZAR prowadzony przez Krokus Sp. z o.o. w Łodzi jest jest systemem MODEROWANYM.

 • Wszyscy chcący dokonać transakcji za pośrednictwem BAZARU muszą występować pod swoim imieniem i nazwiskiem.
 • Nie jest dopuszczalne stosowanie pseudonimów.
 • Firmy korzystające z usług BAZARU winny występować pod swoją nazwą.
 • Towary winny być wystawiane na licytację we właściwie wybranych kategoriach.

Mamy nadzieję, że ta forma prezentacji uczestników transakcji za pośrednictwem BAZARU zapewni uczciwą i rzetelną realizację zawartych transakcji.

Każda aukcja nie spełniająca postanowień jest usuwana przez Moderatora!

W niniejszych zasadach używane będą następujące terminy których definicje podajemy poniżej:

 1. BAZAR - serwis aukcyjny on-line prowadzony przez KROKUS Sp. z o.o. spółkę zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 31 , wpisaną do KRS pod numerem 0000032641. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o BAZARZE, należy przez to rozumieć również KROKUS Sp. z o.o.
 2. TOWAR - rzecz, usługa lub prawo związane z wędkarstwem które może być przedmiotem Aukcji w BAZARZE, zgodnie z niniejszymi zasadami.
 3. ZBYWCA - osoba sprzedająca towary lub usługi w jakimkolwiek rodzaju Aukcji BAZARU.
 4. NABYWCA - osoba kupująca towary lub usługi w jakimkolwiek rodzaju Aukcji BAZARU.
 5. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez BAZAR, w szczególności może uczestniczyć w aukcjach zarówno jako Nabywca jak i Zbywca.
 6. AUKCJA - procedura ustalenia ceny na produkt prowadząca do sprzedaży lub kupna. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy lub zbywcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. MODERATOR - przedstawiciel BAZARU mający za zadanie dbać o jego sprawne funkcjonowanie.

Postanowienia Regulaminu

Każda Aukcja będzie uważana za przeprowadzaną na terenie Polski. Miejscem wykonywania usług na podstawie niniejszych zasad uznaje się miejsce siedziby BAZARU Łódź. W zakresie nie uregulowanym niniejszymi zasadami zastosowanie ma prawo polskie. Aukcje przeprowadzane są w złotych, również wszystkie należności są wypłacane w złotych. Wszystkie ceny w BAZARZE są cenami brutto, zawierającymi VAT. Przedmiotem Aukcji w BAZARZE mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa.
Aukcja ma charakter otwarty a podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej RYBIE OKO przy przedmiocie, którego dotyczą.

BAZAR udostępnia swoje strony dla umożliwienia przeprowadzenia transakcji Użytkownikowi usług BAZARU, chcącemu sprzedać, lub kupić, towary lub usługi innym Użytkownikom. Aukcje są bezpłatne, a BAZAR nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

UŻYTKOWNICY

 • Użytkownikiem BAZARU może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (t.j. osoby, które mają ukończone 18 lat).
 • Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez BAZAR. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 • Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane Użytkownikom Aukcji tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji.
 • Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług BAZARU lub które otrzymał od BAZARU lub innego Użytkownika i wykorzystywać ich do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w ramach usług BAZARU.
 • Bez zgody BAZARU niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom BAZARU.
 • Zgłoszenie oferty kupna i każde kolejne postąpienie przez konto Użytkownika BAZARU jest prawnie wiążące i nie może być wycofane. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszymi zasadami i przepisami polskiego prawa.
 • Użytkownikom dostępna jest funkcja o nazwie Komentarze. Dzięki tej funkcji Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii dotyczącej obsługi jaką otrzymali ze strony innych Użytkowników. Opinie te muszą być dokładne i uczciwe i nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa lub dóbr osobistych. Wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za jej treść. Opinie wystawiane są po zakończeniu aukcji. Wystawienie opinii po zakończonej aukcji jest obowiązkowe. System Komentarzy ma swoje odzwierciedlenie w graficznej formie kolorowych znaków.
 • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez BAZAR, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, BAZAR niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji BAZAR podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 • BAZAR zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z zasad, takich jak np. zastrzeżenie sprzedaży poza aukcją, spamming, reklama konkurencyjnych serwisów aukcyjnych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

ZASADY LICYTACJI

 • Zamknięcie aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była Aukcja, poprzez zamknięcie transakcji opcją Kup teraz, lub poprzez jej Wycofanie, na podstawie decyzji użytkownika inicjującego daną Aukcję. Zamknięcie, Wycofanie lub Zawieszenie może nastąpić również na podstawie decyzji MODERATORA.
 • Ofertą, która zwycięży w Aukcji, jest oferta o najwyższej wartości przekraczającej Cenę minimalną oraz spełniająca wszystkie inne warunki danej Aukcji. W przypadku równych ofert wygrywa oferta wcześniejsza.
 • Oferty złożone w czasie Aukcji są ważne aż do momentu zamknięcia aukcji lub wycofania jej przez Zbywcę.
 • Umowa Kupna-Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zakończenia Aukcji.
 • Zbywca i Nabywca powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zakończenia aukcji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony kontrahenta w powyższym terminie, można od umowy kupna-sprzedaży odstąpić.
  Ceny towarów i usług są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT (w przypadkach, gdzie jest on obowiązujący).

INNE USTALENIA

 • Obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych wynikający z Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o ile obowiązek ten dotyczy określonej transakcji, obciąża Nabywcę towaru lub usługi, chyba że strony ustalą inaczej.
 • BAZAR nie sprawdza towarów bądź usług, sprzedawanych w ramach aukcji, pod kątem ich jakości, bezpieczeństwa lub legalności, prawdziwości i rzetelność ich opisu, zdolności Zbywców do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.
 • BAZAR nie czerpie zysków, więc informuje o ryzyku ewentualnych utrudnień, lub niemożności realizacji aukcji, wynikającym z przyczyn technicznych.
 • Towary lub usługi oferowane w ramach aukcji wystawiane są na sprzedaż przez Użytkowników. BAZAR nie jest stroną w tych aukcjach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia aukcji.
 • BAZAR nie sprawdza wszystkich towarów ani usług oferowanych w ramach Aukcji, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej Aukcji naruszającej niniejsze zasady bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa.
 • Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy Nabywcą i Zbywcą w odniesieniu do przedmiotu danej Aukcji określa, na piśmie lub w inny sposób, strona sprzedająca. Obowiązkiem Zbywcy, a nie BAZARU, jest powiadomienie o tych warunkach Użytkowników składających oferty kupna.
 • Zgłaszając towary lub usługi do Aukcji Zbywca potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług każdemu, kto nabędzie je w ramach danej Aukcji.
 • W ramach aukcji BAZARU nie wolno oferować sprzedaży towarów i usług, którymi obrót narusza prawo lub uprawnienia osób trzecich. Zakazane jest oferowanie towarów i usług które będą naruszały normy etyczne obowiązujące na portalu RYBIE OKO. Decyzję w tej sprawie podejmuje MODERATOR. W przypadku naruszenia tego zakazu BAZAR usuwa towar z aukcji. Decyzja BAZARU jest w takim przypadku ostateczna.
 • Towary lub usługi, które mają być objęte usługami BAZARU, muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 • Opis towaru bądź usługi może odnosić się jedynie do przedmiotu danej Aukcji. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama lub sposób promocji towarów i usług Zbywcy oferowanych poza BAZAREM.
 • Zbywca jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani dostarczone przez niego opisy, ani też inne czynności bądź informacje, związane z Aukcją:
 1. nie stanowiły potencjalnego naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej,
 2. nie naruszały obowiązującego prawa,
 3. nie zawierały treści wulgarnych, obelżywych, obscenicznych, pornograficznych, nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd,
 • Opis aukcji nie może zawierać propozycji sprzedaży towaru poza aukcją BAZARU (w żadnej formie). Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami BAZARU należą do KROKUS Sp. z o.o.. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług KROKUS SP. z o.o. do celów innych niż te ściśle związane z przeprowadzaniem Aukcji w sposób określony w niniejszych zasadach.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BAZAR będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

Wszelkie uwagi i reklamacje należy składać do MODERATORA.

Dyskusje i komentarze

Schowaj teksty   
RSS 2.0 E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Błędy
Reklamy Krokus: Hobbystycznie założona strona genealogiczna Żbikowska oparta o Webtrees. Można znaleźć na niej sporo różnych nazwisk. Bardzo ciekawe materiały źródłowe z parafii Grążąwy.

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze i zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).

Bazar moderują: